Tai nạn nghiêm trọng

Tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi không được trang bị bảo hộ lao động

.
.